Algemene Voorwaarden

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 27 juli 2021

1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:1.1. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent.1.2. Opdrachtnemer: Annual Insight B.V., hierna te noemen Annual Insight1.3. Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Annual Insight zich jegens deopdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Annual Insight aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de opdrachtbevestiging wordt afgeweken.

2.2. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Annual Insight uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. De Gedragscodes van de Raad voor Interim Management en de Raad van Organisatie-Adviesbureaus maken deel uit van de Overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Annual Insight voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Annual Insight en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Annual Insight retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Annual Insight zich het recht voor haar (personeels-) capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Annual Insight verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet -getekend - retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn totstandgekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Annual Insight op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

3.3. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere offertes, voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Medewerking door de opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Annual Insight overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig aan Annual Insight ter beschikking worden gesteld.

4.2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Annual Insight onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.3. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Annual Insight ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

5. Uitvoering van de opdracht

5.1. Alle werkzaamheden die door Annual Insight worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Annual Insight, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

5.2. Annual Insight bepaalt de wijze waarop de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

5.3. Annual Insight heeft het recht om de op de Opdracht ingezette medewerker na overleg met Opdrachtgever te vervangen.

5.4. Annual Insight kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Annual Insight echter uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

5.5. Indien de Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Annual Insight overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Annual Insight om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Annual Insight.

5.6. Annual Insight houdt terzake van de Opdracht een dossier aan met daarin kopieën van relevante documenten, dat eigendom is van Annual Insight.

6. Geheimhouding

6.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps-) regel haar daartoe verplicht, is Annual Insight verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

6.2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Annual Insight niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Annual Insight voor haarzelf optreedt in een tucht, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.

6.3. Annual Insight en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.4. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is Annual Insight gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Annual Insight en slechts ter indicatie van de ervaring van Annual Insight.

7. Intellectueel eigendom

7.1. Annual Insight behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

7.2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van Annual Insight, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Annual Insight toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. Inbreuk hierop zal bestraft worden met vijf maal de overeengekomen som van de opdracht, te voldoen binnen 14 werkdagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt voor elke maand of gedeelte van een maand waarmee de betalingstermijn wordt overschreden een interest berekend conform de wettelijke rente, die in rekening zal worden gebracht. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door uw bedrijf verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van het nalatige bedrijf.

8. Honorarium

8.1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld Ionen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Annual Insight gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

8.2. Het honorarium van Annual Insight is inclusief reiskosten van en naar de standplaats, maar exclusief overige onkosten van Annual Insight en exclusief declaraties van door Annual Insight ingeschakelde derden.

8.3. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege(kunnen) worden opgelegd.

9. Betaling

9.1. Annual Insight zal het overeengekomen honorarium voor honderd procent vooraf ontvangen van de Opdrachtgever.

9.2. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro s ( ), door middel van overmaking ten gunste van een door Annual Insight aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.3. Bij overschrijding van de onder 9.2 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Annual Insight ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Annual Insight de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Annual Insight gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

9.4. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Annual Insight daartoe aanleiding geeft, is Annual Insight gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Annual Insight te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Annual Insight gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Annual Insight uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

10. Leveringstermijn

10.1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Annual Insight is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

10.2. Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

10.3. De Overeenkomst kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Annual Insight de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

11. Opzegging

11.1. Opdrachtgever en Annual Insight zijn de Overeenkomst voor een bepaalde tijd aangegaan welke niet tussentijds beëindigd kan worden.

11.2. De Overeenkomst mag wel door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

11.3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Annual Insight recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Annual Insight zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Annual Insight, heeft

11.4. Opdrachtgever recht op medewerking van Annual Insight bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Annual Insight behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Annual Insight extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

11.5. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

12. Contractsoverneming/vrijwaring

12.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Annual Insight hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Annual Insight is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

12.2. Opdrachtgever vrijwaart Annual Insight ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Annual Insight zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Annual Insight kan worden verwacht. Annual Insight is niet aansprakelijk voor geleden (financiële) schade, voortgekomen uit een direct dan wel indirect verband met het geleverde product.

13.2. Opdrachtgever vrijwaart Annual Insight voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Annual Insight onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die hem is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Annual Insight.

14. Internetgebruik

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Annual Insight op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Annual Insight als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico's kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Annual Insight stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Annual Insight zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's.

15. Verwerkingpersoonsgegevens

15.1 Annual Insight maakt gebruik van persoonsgegevens ten bate van de eigen dienstverlening. Deze informatie is vergaard via onze diensten of deze gegevens zijn zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerkt Annual Insight mogelijk: voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website.

15.2 Annual Insight verwerkt deze persoonsgegevens met de volgende doelen: afhandelen van de producten en bijbehorende betalingen, verzenden van de periodieke nieuwsbrief, contact op te nemen indien dit nodig is ten behoeve van de dienstverlening, informatie te kunnen geven omtrent wijzigingen van diensten en producten, een account aan te maken en aan te passen in de portal.

15.3 Annual Insight analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van klanten

15.4 Annual Insight verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die noodzakelijkerwijs gegevens verwerken ten behoeve van de opdracht, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor een deugdelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de bewaarde gegevens.

15.5 Annual Insight spant zich in voor een deugdelijke bescherming van de gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

16. Vervaltermijn

Voor zover in de opdrachtbevestiging niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Annual Insight in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Annual Insight kan aanwenden.

17. Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Annual Insight zal de rechten en bevoegdheden van Annual Insight onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

18. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

19. Nawerking

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

20. Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

21. Toepasselijk recht en forumkeuze

21.1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Annual Insight is Nederlands recht van toepassing.

21.2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houdenmet Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Annual Insight, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te Amsterdam.

22. Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Annual Insight en Opdrachtgever zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling(en) in de dan ontstane situatie te voorzien.

* Annual Insight is gevestigd te Amsterdam, KvK nr. 60965401. Bovenstaande algemene voorwaarden zijn bij deze afdeling van de Landelijke Kamer van Koophandel gedeponeerd.