Signaleer continuïteitsrisico’s bij zorgaanbieders

De Aanbiedermonitor van A-INSIGHTS heeft een zeer effectieve tool om dit te organiseren.

Signaleer continuïteitsrisico’s bij zorgaanbieders

Signaleer continuïteitsrisico’s bij zorgaanbieder

Goede zorg vormt een van de fundamenten van de samenleving. Dat maakt de continuïteit van zorg én zorgaanbieders tot een belangrijk onderwerp. Het is iets waarop je als gemeente of zorgregio grip wilt hebben. Ben je in staat om continuïteitsrisico’s bij zorgaanbieders tijdig te signaleren, dan kun je daarmee onrust voorkomen. De Aanbiedermonitor van A-INSIGHTS is hiervoor een zeer effectieve tool.

Continuïteitsrisico’s in beeld

De zorg kent verschillende continuïteitsrisico’s. Bijvoorbeeld faillissementen van zorgaanbieders, maar ook het niet (goed genoeg) kunnen leveren van zorg. De continuïteit van zorg en de kwaliteit daarvan zijn essentieel, juist voor inwoners die hiervan afhankelijk zijn. Continuïteitsrisico’s brengen de doelstellingen van gemeenten en regio’s in gevaar. Signaleer je die risico’s tijdig, dan voorkom je onrust.

Doelstellingen gemeenten en zorgregio’s
Als gemeente of zorgregio ben je verplicht tot het waarborgen van zorg aan inwoners. Dit betekent dat je niet alleen deze zorg inkoopt, maar ook oog zult moeten hebben voor de continuïteit en de kwaliteit van de geleverde zorg. Je bent daarbij afhankelijk van het aantal en soort aanbieders op de markt.
Hoe gemeenten en zorgregio’s afhankelijk zijn
Afhankelijkheid van zorgaanbieders is iets wat bij marktwerking hoort. Een afhankelijkheid is bijvoorbeeld dat er voldoende en stabiel aanbod van zorg in de regio moet zijn. Toch kun je als inkoper wel degelijk meer grip krijgen op eventuele continuïteitsrisico’s, ook bij afhankelijkheid.
Effect van continuïteitsrisico’s bij zorgaanbieders in kaart brengen
Gaat een zorgaanbieder failliet, dan heeft dit direct een nadelig effect op de te leveren zorg. Het effect van continuïteitsrisico’s in kaart brengen is daarom zinvol. Het is een belangrijke taak van gemeentes om te anticiperen op faillissementen van zorgaanbieders. Hiermee verklein je de kans dat zorg die geleverd dient te worden, niet geleverd wordt, op het moment dat dit nodig is.

Stappenplan om continuïteitsrisico’s te signaleren

Het signaleren van continuïteitsrisico’s kent een logische volgorde. A-INSIGHTS heeft een stappenplan ontwikkeld die je als gemeente zou moeten doorlopen om tot een totaalbeeld te komen van de risico’s. Het stappenplan toont ook de juiste acties die logischerwijs voortkomen uit de verschillende risicostadia (een soort stoplicht): hoog continuïteitsrisico, continuïteitsrisico, laag of geen risico.

Het A-INSIGHTS signaleringsmodel met focus op continuïteit

Continuïteit van zorg en zicht hebben op continuïteitsrisico’s bij zorgaanbieders is dus belangrijk. Maar hoe werkt het signaleringsmodel van A-INSIGHTS? We beoordelen zorgaanbieders op 4 aspecten: winstgevendheid, kortetermijnrisico, langetermijnrisico en personeel. Aan elk onderdeel wijzen we per aanbieder punten toe, dat resulteert in een stoplichtmodel. Verzamelt een aanbieder veel punten, dan leidt dit tot een rood licht. Daaronder volgen oranje, geel en groen.

Maakt een zorgaanbieder winst? Zo ja, hoeveel? Is dit beduidend meer dan het branche-gemiddelde, dan trekt dit de aandacht. In de beoordeling neemt ons model ook zaken mee als omzet per FTE, personeelssalarissen, dividenduitbetaling en intransparantie.  

Staat de zorgaanbieder op omvallen? Is er een gebrek aan liquide middelen bij de onderneming? Er zijn diverse signalen die hierop kunnen duiden. Een gebrek aan winstgevendheid, maar ook de wens om uit te breiden terwijl de geleverde prestaties onder de maat zijn. Een enkel signaal geeft misschien geen aanleiding tot een rood stoplicht, een combinatie van factoren doet dat wel.

Langetermijn-risico – Een winstgevendheid die terugloopt of een langzaam afnemende liquiditeit. Eventueel kan de aanbieder onvoldoende goed of snel inspelen op veranderingen in de zorg die nodig zijn. Een gebrek aan kwaliteit onder personeel of een tekort aan mensen kan ook leiden tot onvoldoende continuïteit aan vereiste zorg.

Krijgt het personeel voldoende betaald? Hoe hoog is de omzet in verhouding tot het aantal fulltime werknemers? Hoe zit het met het verloop van het personeel? Welke aspecten in relatie tot het personeel staan er in de jaarrekening?

Start met het signaleren op continuïteit

Start met het signaleren op continuïteit

Als gemeente of zorgregio wil je inwoners goede zorg bieden. Daar horen stabiel functionerende zorgaanbieders bij. Om na te gaan welke aanbieders naar behoren scoren, kun je gaan signaleren op continuïteit. Daarvoor is de Aanbiedermonitor van A-INSIGHTS een slimme en eenvoudige eerste oplossing. Op basis van openbaar beschikbare databronnen krijg je een beeld van de zorgaanbieders die jij hebt geselecteerd. De Aanbiedermonitor checkt per aanbieder de risico’s en geeft ook aan welke aspecten een verdieping nodig hebben. Kun je bij het maken van die verdiepingsslag of het opzetten van casusbesprekingen hulp gebruiken, dan helpen we je graag met onze expertise.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Bezoek onze kennisbank en blijf op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in de markt.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Bezoek onze kennisbank en blijf op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in de markt.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Sociaal Domein.