Onvoldoende controle over zorgaanbieders

Gemeenten zoeken naarstig naar meer grip en overzicht op zorgaanbieders. Dat goed voor elkaar krijgen, kost veel tijd en geld. Contractmanagers werken in veel gevallen met tientallen aanbieders, maar missen zicht op waar de zaken goed lopen en waar ingrijpen vereist is.

Onvoldoende controle over zorgaanbieders

3 essentiële stappen in het monitoren van zorgaanbieders door gemeenten

Toezicht houden op zorgaanbieders is essentieel voor gemeenten en inkoopregio’s. Dat moet leiden tot grip op de continuïteit, de kwaliteit en de betaalbaarheid van zorg en zorgaanbieders. Gemeenten en zorgregio’s steken veel werk in het creëren van een helder beeld, maar zetten niet altijd de vereiste stappen. Een effectief monitoringstraject bestaat uit drie essentiële stappen: signalering (1), onderbouwing (2) en interventies (3).

Signaleren van onrechtmatigheden bij zorgaanbieders

De rechtmatigheid en de kwaliteit van zorg zijn sterk afhankelijk van het reilen en zeilen bij de zorgaanbieder. Het afsluiten van een zorgcontract start meestal met een positief uitgesproken intentie van de zorgaanbieder. De financiën lijken ook op orde. Toch gaat er regelmatig iets mis. Juist dan is het belangrijk om tijdig signalen voor onrechtmatigheden te ontvangen. Het signaleren van onrechtmatigheden is door A-INSIGHTS verdeeld in drie onderdelen: signalen uit de jaarrekening, het verrijken van signalen uit jaarrekeningen en een beter begrip van de bedrijfsvoering van een zorgaanbieder.

Signalen uit de jaarrekening
Het analyseren van de data uit jaarrekeningen kan leiden tot meerdere signalen over de staat van een zorgaanbieder. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van fraude. Wat deze analyses in elk geval geven is inzicht in de bedrijfsvoering van een zorgaanbieder. Op basis van die uitkomst beschik je over een basis om met een zorgaanbieder in gesprek te gaan. Je kunt dankzij deze info ook makkelijker overgaan tot actie als dat nodig is.
Verrijken van signalen uit de jaarrekening
Een jaarrekening is bij uitstek de basis om meer te weten te komen over de financiële staat van een zorgaanbieder. Wie ervoor kiest om de ‘signalen’ hieruit te combineren met opvallende elementen uit berichtenverkeer of een klantenregistratie, geeft zichzelf nog meer duiding over de gang van zaken in lopende zorgprocessen.
Een beter begrip van de bedrijfsvoering
Een uitgebreide data-analyse geeft je inzicht in de bedrijfsvoering van een zorgaanbieder. Werkt deze partij innovatief of super efficiënt, dan wil je dit beter begrijpen om van te leren of te promoten. Je kunt als gemeente het gesprek aangaan met de aanbieder bij wie je de aanpak ook toegepast wil zien.

Signaleringsmodel: snel inzicht in afwijkende waarden

Het signaleringsmodel van A-INSIGHTS moet jou als gebruiker vooral de status van een aanbieder duidelijk maken. Je werkt daarvoor met een stoplichtmodel. In het model zie je direct over welk aspect van de bedrijfsvoering je met een zorgaanbieder het gesprek kunt aangaan.

De 5 onderdelen van het signaleringsmodel
Het model richt zich op 5 onderdelen: hoge winsten, hoge omzet, personeelskosten per FTE ten opzichte van de omzet, dividend en intransparantie. Binnen het signaleringsmodel hangen we aan elk onderdeel een score en samen vormen deze scores een groen, oranje of rood signaal.
Onderdeel
Uitleg
Hoge winsten
De gemiddelde winst bij zorgaanbieders is laag. Valt de winst bij een aanbieder procenten hoger uit, dan neemt ons model dit mee in de score.
Hoge omzet
Is de bruto of schone omzet per fte afwijkend van wat gangbaar is, dan merkt het model dit. Hoger is hierbij opvallender dan lager.
Personeelskosten per FTE en ten opzichte van de omzet
Zijn de gemiddelde personeelskosten per FTE hoog, dan kan er sprake zijn van verborgen kosten die uiteindelijk elders terecht komen.
Dividend
Hoeveel dividend keert een aanbieder uit aan zichzelf of het management? Veel dividend bij verder lage kosten valt op.
Intransparantie
Een jaarrekening hoort transparant te zijn en opgebouwd volgens logische stappen. Intransparantie is vaak een reden om te signaleren.

Aanbiedermonitor: vergroot je daadkracht

De noodzaak om inzichtelijk te maken welke continuïteits- en rechtmatigheidsrisico’s er zijn bij zorgaanbieders is groot, volgens de Algemene Rekenkamer. Deze deed in 2022 onderzoek naar de bestrijding van zorgfraude. De conclusie: ‘Er is een zorgelijk gebrek aan daadkracht’. Onze klanten zien de Aanbiedermonitor als een effectief middel om hun daadkracht te vergroten.

Dit is wat de Aanbiedermonitor zo effectief maakt:

Je beschikt over één dashboard dat de continuïteits- en rechtmatigheidsrisico’s blootlegt van de door jou gecontracteerde zorgaanbieders.

Een blik op het dashboard toont welke aanbieders aandacht vereisen.

De signalen die het dashboard geeft vormen de basis voor goed onderbouwde vraagstelling voor meer informatie bij jouw aanbieders.

Het signaleringsmodel wordt jaarlijks aangepast op basis van de laatste ontwikkelingen in de markt. Zo werken wij steeds met de meest up to date markt informatie.

Start met het signaleren op continuïteit

Signaleer op onrechtmatigheid met de Aanbiedermonitor

Het signaleren van (financiële) onrechtmatigheid is belangrijk. Niet alleen omdat gemeenten en zorgregio’s zorgdiensten betalen met publiek geld en je dit geld effectief wilt besteden. De Aanbiedermonitor van A-INSIGHTS is het middel om onrechtmatigheid te signaleren. Het dashboard toont de risico’s per aanbieder; waarop je als inkoper kunt doorvragen bij inkoop- en evaluatiegesprekken.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Bezoek onze kennisbank en blijf op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in de markt.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Bezoek onze kennisbank en blijf op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in de markt.